tamasha

تبریک کریسمس 2022 به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی (متن تبریک کریسمس)

-

تبریک کریسمس 2022 به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی (متن تبریک کریسمس)

تبریک کریسمس به انگلیسی 2022 همراه با ترجمه فارسی متن تبریک کریسمس متن تبریک کریسمس 2022 به انگلیسی با ترجمه فارسی را در ادامه این مطلب از

تبریک کریسمس 2022 به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی (متن تبریک کریسمس)

متن تبریک کریسمس 2022 به انگلیسی با ترجمه فارسی را در ادامه این مطلب از سایت تفریحی ایران ناز می خوانید.

تبریک کریسمس 2022 به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی (متن تبریک کریسمس)

جدیدترین متن تبریک کریسمس به انگلیسی با ترجمه فارسی برای جشن کریسمس سال ۲۰۲۲ میلادی تدارک دیده شده است و کریسمس امسال را چگونه می‌خواهید به دیگران تبریک بگویید؟ یک پیام تبریک کریسمس به انگلیسی که می‌تواند به زبان خارجی با معنی فارسی هم باشد بهترین نوع تبریک کریسمس انگلیسی است.

♦ ♦ ♦

and heart to heartfrom one place to another.The warmth and joy of Christmas,brings us closer to each other.Happy Merry Christmas From Home to home,

از خانه به خانه.و قلب به قلب.از یک مکان به مکان دیگر.گرمی و لذت کریسمس.برای ما نزدیک به یکدیگر بودن را به ارمغان میاوردکریسمس ۲۰۲۲ مبارک

♦ ♦ ♦

Christmas 2022 is really a time for families to unite. It is a time to share all the laughter and cheers. Without you, this family will not be called a family. You complete our lives.

Merry Christmas 2022

کریسمس در واقع زمان اتحاد خانواده‌ها است. وقت آن که همه خنده‌ها و هلهله‌ها را به اشتراک بگذارید. بدون تو، این خانواده، خانواده نامیده نمی‌شود. تو زندگی ما را کامل می‌کنی کریسمس ۲۰۲۲ مبارک باد.

♦ ♦ ♦

You always made Christmas a special time for me. Now, I hope you can feel my love and gratitude from far away. Sending you my warmest wishes and blessings.

شما همیشه کریسمس را برای من به زمان خاصی مبدل کرده اید. اکنون امیدوارم که شما بتوانید عشق و سپاس من را از راه دور احساس کنید. برای شما گرمترین آرزوها و برکات خود را می فرستم جشن کریسمس ۲۰۲۲ مبارک باد.

♦ ♦ ♦

Warmest thoughts and best wishes for a wonderful Christmas and a Happy New Christmas 2022. May peace, love, and prosperity follow you always.

گرمترین افکار و بهترین آرزوها برای کریسمس فوق العاده و کریسمس 2022 مبارک. باشد که صلح، عشق و سعادت همیشه با شما همراه باشد.

♦ ♦ ♦

May the magic of the Christmas season fill your home with joy and peace. Sending lots of love to your family, and looking forward to the day we can see you again. Take care of yourselves and stay safe.

جادوی فصل کریسمس خانه شما را با شادی و آرامش پر کند. با ارسال عشق فراوان به خانواده شما و آرزوی روزی که بتوانیم دوباره شما را ببینیم. مراقب خود باشید و در امان باشید. کریسمس ۲۰۲۲ مبارک باد.

♦ ♦ ♦

In this loveliest of seasons may you find many reasons for happiness. Merry Christmas and lots of love from our family to yours!

در این دوست داشتنی ترین فصول آرزو می کنیم دلایل زیادی برای خوشبختی پیدا کنید. کریسمس 2022 مبارک و عشق فراوان از طرف خانواده ما به شما!

تبریک کریسمس 2022 به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی (متن تبریک کریسمس)

In ‘The Universal Bank of GodGod stores his blessings & deposited365 days full of love, faith & happiness for you…So, Enjoy spending…Happy Christmas 2022.

در بانک جهانی خداوند،خداوند نصیحت هایش را برایت ذخیره کند۳۶۵ روز مملو از عشق، پیمان و خوشبختی برایت سپرده گذاری کندبنابر این از خرج کردتان لذت ببریدجشن کریسمس مبارک

♦ ♦ ♦

A lovely thing about Christmas is that it’s compulsory, like a thunderstorm and we all go through it together. Let’s buckle up and enjoy the ride

یک چیز دوست داشتنی در مورد کریسمس اینه که اجباریه، مثل رعد و برق؟! و همه ما با هم از آن عبور می‌کنیم. بیایید کمربندهارو ببندیم و از مسیر لذت ببریم و پیشاپیش کریسمس ۲۰۲۲ مبارک.

♦ ♦ ♦

When the mid-nite bell rings tonight…Let it signify new and better things for youlet it signify a realization of all things you wish forLet it signify a year of courage and believesWishing you a very…very…very prosperous

امشب که ناقوس نیمه شب به صدا در آمدبگذار نوید بخش احوال جدید، و عبرتی برای باشدبگذار هرآنچه که آرزویش را داری تحقق بخشدبگذار حکایتگر سالی سرشار از شهامت و باور‌ها باشدبرایت کریسمس 2022 مالامال از بهروزی آرزومندم

♦ ♦ ♦

Bells are ringingthe wishes of christmas daythe flying snowflakessend my most sincere blessingsto you merry christmas.

زنگ ناقوس‌هاآرزو‌های روز کریسمسپرواز برفو من صمیمانه‌ترین تبریکهایم را برای شما میفرستمکریسمس 2022 مبارک.

♦ ♦ ♦

Sending you all our love and merry Christmas wishes. We might be apart today, but you’re always in our heart. Take care and stay safe in these uncertain times. We miss you!

برای شما تمام عشق ها و آرزوهای کریسمس مبارک را ارسال می کنیم. امروز ممکن است از هم دور باشیم، اما شما همیشه در قلب ما هستید. مراقب باشید و در این اوقات نامشخص ایمن باشید. دلمون براتون تنگ شده کریسمس مبارک دوست عزیزم!

♦ ♦ ♦

Merry Christmas! We know this Christmas season will be very difficult, and we wish we could gather around you in person to support you more. We are sending all our love from afar, and if there is anything you need please let us know.

کریسمس ۲۰۲۲ مبارک دوست عزیزم! ما می دانیم که این فصل کریسمس بسیار دشوار خواهد بود و آرزو می کنیم کاش شخصاً در کنار شما جمع شویم تا از شما بیشتر حمایت کنیم. ما تمام عشق خود را از راه دور برای شما می فرستیم، و اگر مورد خاصی وجود داشت لطفاً به ما اطلاع دهید.

♦ ♦ ♦

This Christmas card is packed full of virus-free hugs and kisses just for you! We hope you have a very Merry Christmas and that we can see you again soon. Until then, cheers to you from afar for your good health and happiness!

این جشن کریسمس ۲۰۲۲ برای شما پر از در آغوش کشیدن و بوسه بدون ویروس است! ما امیدواریم که شما کریسمس بسیار مبارکی داشته باشید و به زودی دوباره بتوانیم شما را از نزدیک ببینیم. تا آن زمان، از راه دور برای شما آرزوی سلامتی و خوشبختی می کنیم!

♦ ♦ ♦

Have an ideal Christmasan occasion that is celebrated as a reflectionof your values, desires, affections, traditionsJoyous songs and Christmas cheer…laughter and friendship to you all year!

کریسمس ایده آلی داشته باشیدموقعیتی که انعکاس محبتها، علایق، ارزش‌ها و سنت‌های شما باشدشادی کریسمس و آهنگ‌های محبت امیز و شاد،خنده و دوستی همگی تقدیم تو باد در تمام سالکریسمس پیشاپیش مبارک.

تبریک کریسمس 2022 به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی (متن تبریک کریسمس)

May your days be bright, and your heart be lightMay this glorious day of our Savior’s birthresound with hope and peace on earthMerry Christmas

خدا کنه که همیشه روز‌ها قلبت روشن و پرنور باشدخدا کنه که این روز زرین و تولد این منجیزندگی زمین را پر از صلح و امید کندکریسمس ۲۰۲۲ مبارک!

♦ ♦ ♦

The Old Year has goneLet the dead past bury its own deadThe New Christmas has taken possession of the clock of timeAll hail the duties and possibilities of the coming twelve monthsHAPPY NEW Christmas in year 2022.

سال کهنه رخت بر بسته است.بگذار این گذشته محجور درگذشتگان خود را به خاک بسپارد.سال جدید ساعت زمان را به کمک خود در آورده است.همگی آغوش خود را بر روی تکالیف و احتمالا این ۱۲ ماه پیش رو بگشاییمکریسمس 2022 مبارک.

♦ ♦ ♦

HAPPY Christmas!Receive my simple gift of LOVEWrapped with SINCERITYTied with CARE &Sealed with BLESSINGSKeep u HAPPY & SAFE all the life long

کریسمس مبارکهدیه کوچک من عشق است کهبا ارادت پیچیده شدهبا توجه دور آن را با نخ پیچیده امو مهر و موم شده با نعمت و حمایت‌های الهی استباشد که در طول عمرت شاد و در امان باشی

♦ ♦ ♦

Warmest wishes for a happy Christmas and a wonderful Christmas. Thanks for being such a great friend.

گرمترین آرزوها برای یک کریسمس ۲۰۲۲ شاد و یک سال نو شگفت انگیز. با تشکر از شما برای بودن به عنوان یک دوست عالی

♦ ♦ ♦

Open the Gift of Happiness and Love This Christmas And Share Them With the Others. Have a Blissful and Happy Christmas!

هدیه‌های شادی و عشق را در این کریسمس بگشایید و آن‌ها را با دیگران سهیم شوید. کریسمس پر برکت و شادی داشته باشید!

♦ ♦ ♦

Wishing you peace, love, and joy this Christmas and throughout 2022. With love from the [insert family name].

با آرزوی آرامش، عشق و شادی در این کریسمس و در سراسر سال 2022. با عشق از طرف [نام خانوادگی را وارد کنید].

♦ ♦ ♦

Wishing you Holidays filled with fun and laughter, and very best wishes for a fabulous New Christmas! I can’t wait to celebrate NYE with you!

با آرزوی تعطیلات کریسمس ۲۰۲۲ مملو از سرگرمی و خنده ، و بهترین آرزوها برای داشتن یک سال جدید افسانه ای! من نمی توانم صبر کنم تا سال جدید را با شما جشن بگیرم!

♦ ♦ ♦

We’re so grateful that you could be here to celebrate the holidays with us and share in our good cheer! May our hopeful wishes follow you home and warm you through the Christmas 2022.

ما بسیار سپاسگزاریم که شما می توانید اینجا باشید تا تعطیلات را با ما جشن بگیرید و در شادی ما شریک شوید! باشد که آرزوهای امیدوارانه ما شما را در خانه همراهی کنند و شما را در طول کریسمس 2022 گرم کنند.

♦ ♦ ♦

We may not be together on Christmas day, but my heart and soul with always be with you. My warmest greetings to you. Have a great and wonderful Christmas

شاید ما نتوانیم در روز کریسمس 2022 در کنار هم باشیم اما قلب و روح من همیشه با تو خواهد بود. گرم ترین سلام من به تو. کریسمسی فوق العاده برایت آرزو مندم.

تبریک کریسمس 2022 به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی (متن تبریک کریسمس)

جشن کریسمس در آیین مسیحیت به منظور گرامیداشت زادروز حضرت عیسی مسیح برگزار می‌شود و متن رسمی تبریک کریسمس به انگلیسی را در اینجا خواهید خواند. به همین منظور ایام دوازده روزه کریسمس با سالروز میلاد مسیح در ۲۵ دسامبر آغاز گشته و تا جشن خاج‌شویان در روز ۶ ژانویه ادامه می‌یابد. هرچند مهم‌ترین عید مذهبی مسیحیان، روز عید پاک (به عنوان روز مصلوب شدن و رستاخیز عیسی) است، بسیاری به‌خصوص در کشورهای ایالات متحده و کانادا، کریسمس را مهم‌ترین رویداد سالانه مسیحی محسوب می‌دارند. با وجودی که این روز، یک عید مذهبی شناخته می‌شود، از اوایل سده بیستم میلادی به بعد به طور گسترده به عنوان یک جشن غیر مذهبی برگزار شده و برای بیشتر مردم، این ایام فرصتی است برای دور هم جمع شدن اقوام و دوستان و هدیه دادن به هم. کریسمس با آیین‌های ویژه‌ای به‌طور مثال آراستن یک درخت کاج، برگزار شده و شخصیتی خیالی به نام بابانوئل در آن نقشی مهم دارد. مسیحیان برای جشن گرفتن میلاد عیسی مسیح به کلیساها می‌روند، در منزل یک درخت کاج را تزیین و چراغانی می‌کنند و در خیابان‌ها و کوچه‌ها دسته‌دسته سرودهای پرستشی و شکرگزاری اجرا می‌نمایند.

♦ ♦ ♦

Thinking of you at this special time of year. With all good wishes for a peaceful and happy Christmas.

در این زمان خاص از سال، به یاد شما هستم. با همه‌ی آرزوهای خوب برای کریسمسی آرام و شاد.

♦ ♦ ♦

Christmas is not a time nor a seasonbut a state of mindTo cherish peace and goodwillto be plenteous in mercyis to have the real spirit of Christmasاین عید پاک رو به پاکترین دل دنیا تبریک میگمامیدوارم بتونم قدر این پاکی رو بدونمو سال دیگه هم بهت تبریک بگمو پاکی رو باهم جشن بگیریمکریسمس مبارک

♦ ♦ ♦

Merry Christmas! We’re so sorry you’ve been ill and hope you are feeling stronger and better every day. May this holiday season be a time of rest as you recover, and the New Christmas full of hope for better days ahead.

کریسمس ۲۰۲۲ مبارک! بسیار متاسفیم که شما بیمار شده اید و امیدواریم که هر روز احساس قدرت و انرژی بیشتری داشته باشید. آرزو می کنیم این فصل تعطیلات زمانی برای استراحت شما باشد تا به بهبودی برسید، و امیدواریم سال جدید لبریز از امید برای روزهای بهتر پیش رو داشته باشید.

♦ ♦ ♦

May the miracle of Christmas bring you joy and happiness. I wish you contentment and peace among you and your family.

باشد که معجزه کریسمس برای شما شادی و خوشبختی را به همراه آورد. آرزو می کنم خرسندی و آرامش در بین شما و خانوادتان باشد.

♦ ♦ ♦

Sharing with you the Glore, the Wonder, the Miracle of this Holy season. Have a blessed Christmas and New Christmas.

 شکوه، شگفتی و معجزه‌ی این اوقات مقدس را با شما سهیم می‌شوم. سالروز میلاد حضرت عیسی مسیح و کریسمس پر برکتی داشته باشید.

♦ ♦ ♦

May this Christmas be more than just a season, but a way of better life

امیدوارم این کریسمس و تولد عیسی مسیح برایت فراتر از آغاز یک فصل باشد، آغازگر یک زندگی بهتر…

♦ ♦ ♦

Listen to the whispers of the wind this Christmas. They carry a message of love, peace, hope and happiness for you. Merry Christma

به زمزمه باد در این کریسمس و ولادت حضرت عیسی مسیح گوش کن. باد پیامی از عشق، صلح، امید و خوشبختی برای تو به همراه خواهد داشت. کریسمس مبارک.

♦ ♦ ♦

I am dreaming of white Christmas , with every christmas card i write, May your days

be merry and bright, and May all your christmases be white.Happy Christmas

به یه کریسمس سفید فکر میکنم، با هر کارتی که برای کریسمس آماده میکنم، آرزو میکنم که همه ی روزهات شاد و آفتابی (روشن) باشن، و امیدوارم که همه ی کریسمس هات سفید باشن

سالروز میلاد مسیح مبارک.

تبریک کریسمس 2022 به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی (متن تبریک کریسمس)

سال جدید میلادی و جشن کریسمس در راه است ما در سایت ایران ناز متن در مورد کریسمس به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی را برای شما عزیزان قرار داده ایم امیدواریم از این متن پیشاپیش کریسمس مبارک به انگلیسی نهایت استفاده را ببرید در ادامه مشاهده فرمایید.

♦ ♦ ♦

There is no ideal Christmas; only the one Christmas you decide to make as a reflection of your values, desires, affections, traditions

هیچ کریسمسی ایده آل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی.

♦ ♦ ♦

We wish you a very happy Christmas and holiday season. We know that this past year has been very difficult for you, and we pray that the coming year brings more certain times for your family. Sending all our love and good wishes for better days ahead.

ما برای شما کریسمس و فصل تعطیلات بسیار شادی را آرزو می کنیم. می دانیم که سال گذشته برای شما بسیار دشوار بوده است و ما دعا می کنیم که سال آینده زمان های مشخص تری را برای بودن با خانواده داشته باشد. با ارسال تمام عشق و آرزوهای خوب ما برای روزهای بهتر در آینده.

♦ ♦ ♦

Christmas is not a time nor a season, but a state of mind. To cherish peace and goodwill, to be plenteous in mercy, is to have the real spirit of Christmas

کریسمس نه یه زمانه و نه یه فصل، بلکه یک یادبوده،در واقع گرامی داشتن صلح و حسن نیت، رحیم و بخشنده بودن، باعث میشه روح واقعی کریسمس رو لمس کنیم.

♦ ♦ ♦

an occasion that is celebrated as a reflection of your values, desires, affections, traditionsJoyous songs and Christmas cheer…!laughter and friendship to you all year

کریسمس ایده آلی داشته باشیدموقعیتی که انعکاس محبتها ، علایق ، ارزش‌ها و سنت های شما باشدشادی کریسمس و آهنگهای محبت آمیز و شاد ، خنده و دوستی همگی تقدیم تو باد در تمام سال

تبریک کریسمس 2022 به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی (متن تبریک کریسمس)

Faith makes all things possible,

Hope makes all things work,

Love makes all things beautiful,

May you have all the three for this Christmas.

MERRY CHRISTMAS!

ایمان باعث میشه همه چیز ممکن است،

امید باعث میشه همه چیز کارکنه،

عشق باعث میشه همه چیز زیباتر باشه،

امیدوارم هر سه رو داشته باشی برای کریسمس.

کریسمس 2022 مبارک!

♦ ♦ ♦

Joy resounds in the hearts of those who believe in the miracle of Christmas!

Wishing you all the peace, joy, and love of the season! Season’s Greetings!

لذت در قلب کسانی که به معجزه ی کریسمس اعتقاد دارند بازتاب میکند.

برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگم

و پیشاپیش کریسمس ۲۰۲۲ مبارک باد.

♦ ♦ ♦

A silent night, a star above, a blessed gift of hope and love. A blessed Christmas to you

یه شب ساکت و آروم، یه ستاره بالای سرت، یه هدیه ی پر برکت از امید و عشق. یه کریسمس پر برکت برای تو.

♦ ♦ ♦

Christmas may be many things

or it may be a few.

For you, the joy

is each new toy;

for me;

it’s watching U.

کریسمس میتونه خیلی چیزا باشه

یا میتونه چیز خاصی هم نباشه!

برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشه

و برای من کریسمس یعنی دیدن تو!

♦ ♦ ♦

May joy and happiness snow on youMay the bells jingle for youMay Santa be extra good to youMerry Christmas!

خدا کنه که خوشبختی و شادی همیشه با تو باشهخدا کنه که زنگ‌ها همیشه به افتخارت به صدا در بیادخدا کنه که بابا نوئل همیشه برات محبت و خوبی بیارهکریسمس 2022 مبارک!

♦ ♦ ♦

In this Christmas,In the daytime if sun shin so shall Ur espectation come true,At night when moon comes out so shall U recieve blesses,then if rain fall so shall it going to carry all ur problem away from U!!!!Happy Christmas 2022

در این کریسمس در طول روز و در زمانی که آفتاب میتابدآرزوهای تو محقق خواهد شدو در شب زمانی که ماه بیرون بیاید ، تو نعمتهای زیادی را دریافت میکنیو با بارش باران مشکلات تو نیز از بین خواهد رفتکریسمس 2022 مبارک.

♦ ♦ ♦

Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds, Lets celebrate this blissful Christmas. Merry X-mas 2022.

بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم. کریسمس 2022 مبارک.

تبریک کریسمس 2022 به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی (متن تبریک کریسمس)

متن تبریک کریسمس به انگلیسی 2022 را در بالا خواندید و امیدواریم از جدیدترین متن رسمی تبریک کریسمس به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی لذت برده باشید.

دانلود فیلم The Valet 2022 با زیرنویس فارسی چسبیده و بدون سانسور رایگان

دانلود فیلم The Valet 2022 با زیرنویس فارسی چسبیده. دانلود فیلم متصدی پارکینگ با کیفیت عالی 1080p WEB-DL بدون سانسور با لینک مستقیم.

دانلود فیلم The Valet 2022 با زیرنویس فارسی چسبیده و بدون سانسور رایگان

نسخه های 10bit دارای عمق رنگ بیشتر و وضوح بهتری میباشند.

نسخه های 10bit دارای عمق رنگ بیشتر و وضوح بهتری میباشند.

برای اطلاع از جدیدترین آدرس سایت ، به کانال تلگرام دیجی موویز بپیوندید. برای عضویت در کانال اینجا را کلیک کنید

دانلود سریال سرکاری Making Fun 2022

دکمه بازگشت به بالا